మృతి చింత...
మనిషిని మనుషులు మోసుకెళ్తున్నారు...
తెల్లని వస్త్రంలో అతని ఆశలని కట్టకట్టి తీసుకెళ్తున్నారు...
ప్రాణాలతో వున్నప్పుడు ఏమి సాధించాడో తెలుసుకోలేకున్నారు...
భువిలో దొరకని శాంతి చితిలో దొరకదని తెలిసి కూడా రోధిస్తున్నారు...
బ్రతికి ఉన్నప్పుడు మంచిపనులు చేయాలని ఎంత మంది ఆలోచిస్తున్నారు...

4 comments: