మార్పు...
నిన్ను చూడకుండా వుండాలనుకున్నాను....
నీవుండగలవని తెలుసుకున్నాను...
నీలాగే నేను ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను...
నేను మారకపోతే నిన్నే నాలా మారిపొమ్మంటాను...

1 comment: