కలయిక....

కలవడం ఒకటే కాదు ప్రేమకి పునాది***
మాటలతో కూడా కట్ట వచ్చు రెండు మనసుల మధ్య వారధి***
మనసులే కలవని నాడు ఆ ప్రేమ ఔతుంది సమాధి***

0 comments:

Post a Comment