కలలు.........

నిదురపో నేస్తమా కలలో కనిపిస్తాను అన్నావు...
కలలోనే కలుస్తాను అంటే అదే నా భాగ్యం అనుకుంటాను...
జీవితాంతం కనులు మూసుకుని ఉంటాను ......

వచ్చావు కలలోకి....
కనబడమన్నావు నీ కంటికి......
కలవడానికి కాదు కలవరం......
కలిసాక కనుమరుగైతేనే కష్టం.

2 comments: