ఎన్నో భావాలని నీతో పంచుకోవాలని***
కలలాంటి నా జీవితాన్ని కంటికెదురుగా నీతో గడపాలని***
కరిగిపోని కలగా కలసి జీవించాలని***
ఏదో ఆశ*****

2 comments: