కవితలాంటి జీవితం...

కవితలాంటి జీవితంలో....

కొన్ని భావాలు మరికొన్ని ఆశయాలు
కొన్ని కోరికలు మరికొన్ని కల్పితాలు
కొన్ని సత్యాలు మరికొన్ని ఆశలు...

హృదయమే దాని శీర్షిక
భావమే దానికి వాటిక
ఎన్నెన్నో స్వప్నాల డోలిక...

గాలితెమ్మెరలవంటి మాటలు
అలలై ఎగసిపడే భావనలు
సుగంధాలవ్వాలని తాపత్రయాలు...

అర్థం తెలియని పదాలతో తికమక
అందరినీ మెప్పించాలనే కోరిక
తీరుతుందో లేదో వేచి చూడాలిక...