నవ్వుతున్నా!

ప్రేమలో తేలియాడాలన్న కోరిక
తీరింది చివరికి ఇలాగిక.....

హృదయం హృదయాన్ని చేరాలని
మనసులోని భావాలని చెప్పాలని

వ్యక్తపరచడానికి మాటలెన్ని ఉన్నా
మూగమనసు తెలుపలేకున్నన్నా

నరుడి కంటికి నల్లరాయి పగిలి
ప్రేమకి నలుగురి దృష్టి తగిలి....

కన్నీటితో తీర్చుకుంది అది ఋణం
శిక్షగా పెదవులపై విరిసింది నవ్వీక్షణం!

రంగుల గులాబీలు!

ఎరుపురంగు గులాబీ ప్రేమకు చిహ్నం....
ముదురుఎరుపురంగు హృదయాన్నదాగిన అనురాగానికి ప్రతీకం!

తెలుపురంగు గులాబీల ప్రేమ కలిగించు ఆనందం....
పాలమీగడ తెలుపురంగు స్వచ్ఛమైన మనసుకు తాత్కారణం!

లేతగులాబీరంగు సున్నితమైన హృదయం....
ముదురుగులాబీ రంగు వెళ్ళబుస్తుంది కృతజ్ఞతా భావం!

పసుపురంగు గులాబీ స్నేహం ప్రేమగా మారుతున్న తరుణం....
పసుపుఎరుపు కలసిన గులాబీల గుత్తులు పలకరింపుల కవచం!

ఏ గులాబీ అయినా తెలుపుతుంది మనలోని భావం....
అది అర్థం చేసుకోవడంలోనే ఉంది మన సహృదయం!

బొమ్మలు!

బొమ్మలండీ...బొమ్మలు
అందమైన ఆట బొమ్మలు
కోమలమైన కొయ్య బొమ్మలు
మర్మమెరుగని మట్టి బొమ్మలు
ఆడుకోవడానికి అనువైన బొమ్మలు
మనిషి చేసిన ఈ ఆట బొమ్మలు!

బొమ్మలండీ...బొమ్మలు
జీవితపు రంగులద్దిన బొమ్మలు
మమతలమన్నుతో అతికిన బొమ్మలు
కారుణ్యమేకాని కఠినత్వమెరుగని బొమ్మలు
మంచికి మారుపేరుగా నిలచిన బొమ్మలు
ఇవి అలనాడు దేవుడు చేసిన బొమ్మలు!

బొమ్మలండీ...బొమ్మలు
ప్రేమ ఫైబర్ గా మారిన సైబర్ బొమ్మలు
అనుబంధాలకి అతీతమైనవి ఈ బొమ్మలు
గిరిగీసుకుని బ్రతుకుతున్న గిల్టు బొమ్మలు
స్వార్థమనే మూసలో తయారైన బొమ్మలు
క్రొత్తరంగులద్దుకున్న ఆధునికపు మరబొమ్మలు!