నేడు/రేపు

దినచర్య నుండి నిన్నటిని తొలగించాను
నిన్న నేర్చుకున్న ఙ్జానంతో నేటిని ఆహ్వానించాను
నేడు రేపు రాదని, ఈనాడే నాదని నాకు తెలుసును!

దినచర్యను నేను చిరునవ్వుతో ప్రారంభిస్తాను
నిన్న లభించని అవకాశాన్ని నేడు నేను వదులుకోను
నేడు దక్కిన సమయాన్ని మైలురాయిగా మలచుకుంటాను!

దినమంతా ఆశావాదిగానే పని కొనసాగిస్తాను
నిన్నలా కాకుండా నేడు విజయానికై ప్రయత్నిస్తాను
నేడు చేజారిన కార్యాన్ని రేపు ఎలాగైనా సాధిస్తాను!!!

నన్ను నేను!!

నన్ను వదిలి వెళుతూ అన్నావు నవ్వమని
నవ్వేసాను నేను నీ ఆనందం కోసమని!

నీకు ఎరుక నాకు దక్కనిది నాది కాదని
నీవు వదిలిన నేను నీకు మాత్రమే సొంతమని!

నాకు తెలుసు నీకు నాపై ఎంతో నమ్మకముందని
నీకు తెలియని నిజం నా అదృష్టం నన్ను కాదన్నదని!

నాది అనుకున్న చావుని కోరాను తనతో తీసుకెళ్ళమని
నాతో రాకంది చావు...ఛీ! ఛీ! నీవు నాకు వలదని!

నన్ను నేనే ప్రశ్నించు కున్నాను ఈ జీవితం నాకు ఎందుకని?
జీవితమంది... మలచి చూడు అవుతుందది ఆదర్శదాయకమని!