అనుకున్నా!!!

మనమధ్యన ఉన్నది స్నేహంకాదని
అది ప్రేమానుబంధంగా మారిందని
నా మనసు మాట వినకున్నదని
చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేకున్నా!
నీకు అర్థంకాదని తెలుసుకున్నా!

కనులు కనులతో కలిపిచూడమని
నా హృదయంలో పదిలంగా ఉండమని
నీ ప్రేమలో నన్ను బంధించమని
విన్నవించాలి అని అనుకున్నా!
చెవిటివాని చెవిలో రాగమేలనుకున్నా!

రేయింబగలు నీధ్యాస నాకేలని
నీ తలపులలో నేనున్నానా అని
నీఅడుగులో అడుగవనా అని
ఎన్నో అడగాలి అనుకున్నా!
ఆడిగి అలుసవనేల అనుకున్నా!