చివరికి మిగిలింది!!

నిన్ను చూడకనే నీ చిత్రాన్ని వేయగలను
నిన్ను కలవకనే నీ మదిని చదవగలను
నీ భాధని నా కంటనీరుగా కురిపించగలను
నిన్ను మరువమని నామదికి ఎలా చెప్పను!

అద్దం నన్ను అదే పనిగా అడిగెను
నా పాత రూపం తనకి కావాలి అనెను
పగిలిన మనసుని అయితే అతికించాను
అతుకుని కనపడనీయకుండా ఎలా దాచను!

నిన్ను మరువని మదిని నేనేమి చేయను
ప్రతి కదలికలో నీవే అయితే నేనేమైపోతాను
కునుకు రాని కంట నేను కలలు ఎలా కనను
కలనైనా నిన్నుగానక నేను ఎలా జీవించను!

భారమైన హృదయాన్ని భాధగా నేచూడలేను
భాధకి బానిసనై నన్నునే ఎలా బంధించుకోను
భాధకి కూడా ప్రేమే మందని నాకు తెలుసును
ఎందుకంటే! ప్రేమిస్తే చివరికి భాధే మిగిలేను!

గమనిక:- భగ్న ప్రేమికులకి మాత్రమే.......

విజయీభవ!

బ్లాగ్మిత్రులందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు!

మార్పు...

జీవన విధానమే మారిందో????
ఆలోచనా సరళిలో లోపమే ఉందో!
నేను అడుగులు చిన్నిగా వేసినప్పుడు
లోకం బహుపెద్దగా కనపడిందప్పుడు
బడికి వెళ్ళేదారిలో మిఠాయిల బండి
ఇప్పుడక్కడ వెలసింది ఒక పెద్ద మండి

జీవన విధానమే మారిందో????
ఆలోచనా సరళిలో లోపమే ఉందో!
సంధ్యవేళ ఆటపాటలతో గడచిన బాల్యం
పగలు రాత్రులతో అంతమౌతున్న దినం
ఇంటికి రాగానే చేరేదాన్ని అమ్మఒడి
వారానికి ఒక్కసారైందిప్పుడా ఒరవడి

జీవన విధానమే మారిందో????
ఆలోచనా సరళిలో లోపమే ఉందో!
సావాసంలో పెల్లుబికేది స్నేహమాధుర్యం
ఇప్పుడది 'హాయ్''బాయ్'లకే అంకితం
యాంత్రికంగా మారిన మానవ జీవితాలు
పండుగనాడు అందుకుంటున్నాము సందేశాలు

జీవన విధానమే మారిందో????
ఆలోచనా సరళిలో లోపమే ఉందో!
రేపటి కొరకై ఎవరికీ చింతలేదు
ప్రస్తుతం మన అందుబాటులో లేదు
ఆశలు, ఆశయాలు జీవితంలో భాగమైపోగా...
వాటిని కప్పిపుచ్చి బ్రతికేస్తున్నాము ఎంతో హుందాగా!