నీవు నావాడివి....

ఎదలోయలో దాగిన
మధుర ఊహల పరిచయానివి....

పెదవులపై విరిసిన
చిరునవ్వుల దొంతరవి....

విరబూసిన వెన్నెలలో
తెరతీసిన చల్లదనానివి....

అణువణువున దాగిన
అంతులేని అనురాగానివి....

ఆలోచనల్లో దొరలిన
ఆనందకేళీ విలాసానివి....

నిదురరాని కనులలో
పవళించిన స్వప్నానివి....

ఎందెందు దాగిన
ప్రియతమా! నీవు నావాడివి....