సరైనదా!!!

ముళ్ళేలేని గులాబికి రక్షణేది
చీకటే లేనప్పుడు వెలుగుకి పనేది
ప్రేమ ఉన్న చోట ధ్వేషానికి చోటేది
ఆశేలేనినాడు ఆవేదనకు తావెక్కడిది!!!

మధువులేని పువ్వుకడ తేనెటీగ చేరదు
వేర్లను నరికిన చెట్టు మరల చిగురించదు
పరుషపలుకులకి విరిగిన మనసు అతుకదు
సోమరిపోతుని విజయం ఎన్నడూ వరించదు!!!

పసిడిమొగ్గను విరబూయమనడం పాపంకాదా
ధనవంతుడు కాసులతో ప్రేమని కొనలేడుకదా
మనసులేని సౌందర్యం కురూపితో సమానంకాదా
చెడు అని తెలిసి చేస్తే అది క్షమించరాని నేరంకదా!!!