ఆవేదన........

మనసు భాధల్ని తట్టుకునే అలవాటు చేసుకుంది.
కన్నీటిని దాచుకుని నవ్వడం నేర్చుకుంది.
ఇన్నీ తెలిసిన నా మనసు ప్రేమలోని ఎడబాటుని ఏల కాదంటోంది...!

మనసులో ఏదో ఆరాటం.........
ఆలోచనలతో మది కలవరం.......
ఎందుకో నిన్ను చూడాలి అనే తపన......
రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది నాలోన.....
ఇదేనా ప్రేమలోని మధుర భావన....!

నువ్వు నా హ్రుదయాన్ని తాకినంతగా నేను నిన్ను తాకలేక పోయాను.
నీతో స్నేహం చేద్దాం అనుకున్నాను నీవే నా ఊపిరై పోయావు.

0 comments:

Post a Comment