ఆలోచనలు.........

ప్రతిక్షణం నీ తలపు ఏల?
నీ పై నాకు ఇంత ప్రేమ ఏల?
నా నీడలో నీ ప్రతిబింబం ఏల?
సూర్యుడు కరిగి మంచు ఐన వేల,
నీ మనసు మాత్రం కరుగదు ఏల?


కాలం పరుగు పెదుతోంది నాలొ నీ పై ఆలొచనల లాగా....
నలుగురితో కలసి నవ్వుతున్నాను కన్నీరు కనిపించ కుండా వుందేలాగా..
ఆందరూ వున్నారు నాతో నీవే లేవుఎలాగా !

0 comments:

Post a Comment