మనసులోని మాట

నా మనసులొ వున్నది నీవు.....
నా ప్రతి తలపులో వున్నది నీవు...
నా ఉచ్వాస నిచ్వాస నీవు....
నా ఆది నీవు నా అంతం నీవు...


బ్రతుకు నిరాశ నిస్ప్రుహలతొ వున్న వేళ, ఆశల అలవై తాకావు...
నా ఈ జీవన పయనం లొ చుక్కానివై వెలుగు చూపావు...
జీవించడం నాకు నేర్పి, ఏ దూర తీరాలకో వెళ్లి పోయావు నీవు!

2 comments:

  1. Hello Padma.

    Its hurting. I dont know, why? But as a poem, its good, but some pain is there in each and every word. Its disturbing. I dont know the reasons for this.
    Take care. Shiva

    ReplyDelete