నీ తలపు...
నీవు నా చెంత లేవు, నా పెదవులపై నవ్వు లేదు...

కంటికిపై కునుకు లేక కలలోకి కుడా రావడం లేదు...
వెక్కిళ్ళు కూడా రావడం లేదు, బహుశ నీవు నన్ను తలవడం లేదు...
అయినా నిన్ను నేను మరువ లేదు, అది నాకు చేత కాదు...

0 comments:

Post a Comment